Voorwaarden

Artikel 1: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte en op de tussen een opdrachtgever en Renovation Plus gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen door Renovation Plus, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen gelden deze voorwaarden boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Renovation Plus deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Door ondertekening van een overeenkomst verklaart Opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud hiervan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de bepalingen.

Artikel 2: Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever; consument, natuurlijk persoon, verhuurder, eigenaar van een onroerende zaak.
 • Renovation Plus: project coördinator, bouwbegeleider.
 • Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: coördinator en/of bouwbegeleider bij renovatie en verbouwing van een onroerende zaak.
 • Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 • Honorarium: de prijs voor de dienstverlening van bouwbegeleiding.

Artikel 3: Bouwbegeleiding en coördinatie van renovatie of verbouwing
3.1
Bouwbegeleiding houdt in het verlenen van diensten aan de opdrachtgever met betrekking tot één of meer onroerende zaken. De opdrachtgever die opdracht tot bouwbegeleiding geeft, kan onder meer zijn de eigenaar dan wel degene die de onroerende zaken in bezit of anderszins onder zijn zeggenschap heeft.

3.2
De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn. De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een bouwbegeleider of coördinator:

 • begeleiding vanaf de start tot de afwerking van het bouwproject;
 • offerte begeleiding met de samenwerkende aannemer;
 • samenwerking met een ontwerpbureau of architect voor bouwtekeningen en vergunningaanvragen;
 • indienen van omgevingvergunning;
 • samenwerking met diverse vaktechnische aannemers en onderhoudsbedrijven;
 • planning, organisatie en samenwerking met alle toeleveranciers voor uw verbouwing;
 • begeleiding bij inkoop van materialen;
 • een overzichtelijk en transparante opgestelde offerte cq. begroting voor het totale project of deelprojecten;
 • rapportage aan de opdrachtgever;
 • financiële begeleiding tijdens de renovatie;
 • oplevering van de renovatie in samenwerking met de aannemer.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1
Renovation Plus zal de opdracht naar beste weten en kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Zij staat de opdrachtgever daarbij als bouwbegeleider en coördinator terzijde.

4.2
De opdrachtgever verschaft Renovation Plus alle haar ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Renovation Plus kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is.

4.3
De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met Renovation Plus geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door Renovation Plus.

4.4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs en of onderhoudsbedrijven in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

4.5
Indien voor de door Renovation Plus te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, dan staat Renovation Plus er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8.

4.6
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Renovation Plus onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen voorvloeiende uit zo een annulering.

Artikel 5: Bouwbegeleidingskosten
5.1
Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze de bouwbegeleidingskosten, zijnde het honorarium, de toezichtkosten en de bijkomende kosten, zijn geregeld:

 • op basis van de door Renovation Plus berekende provisie of bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief zoals overeengekomen in de overeenkomst;
 • door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

5.2
De opdrachtgever dient Renovation Plus naast de advieskosten een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer:

 • na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;
 • door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. Renovation Plus zal de opdrachtgever vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

5.3
Niet in de advieskosten inbegrepen zijn de kosten die Renovation Plus maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 6: Betaling
6.1
De opdrachtgever betaalt Renovation Plus voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken. Alle door Renovation Plus opgegeven bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

6.2
Renovation Plus behoudt zicht uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te sturen.

6.3
Alle facturen van Renovation Plus dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.

6.4
Indien de opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt Renovation Plus hem een betalingsherinnering waarin de opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 1 week na ontvangst van de herinnering te betalen.

6.5
Indien de opdrachtgever ook aan de in lid 6.4 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is Renovation Plus gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.

6.6
Renovation Plus is na verloop van de in lid 6.5 genoemde termijn van een week bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

6.7
In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7: Einde van de opdracht
De opdracht eindigt door:

 • vervulling van de opdracht door Renovation Plus;
 • schriftelijke intrekking van de opdracht door opdrachtgever;
 • teruggaaf van de opdracht door Renovation Plus;
 • ontbinding door een van beide partijen;
 • overlijden van de opdrachtgever.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.

Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient de bouwbegeleider de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8: Vertraging bij de uitvoering van de opdracht
Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Renovation Plus niet kan worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de kosten die daarvan het gevolg zijn te vergoeden aan Renovation Plus. Renovation Plus zal de kosten/schade zo veel mogelijk beperken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1
Renovation Plus zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen de van Renovation Plus mag worden verwacht,

9.2
Renovation Plus is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Renovation Plus geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen.

9.2
Renovation Plus is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte ontwerpen, voorstellen van werkzaamheden uitgevoerd door derden werkzaam aan het project.

9.3
Eigenmachtige wijzigingen door opdrachtgever of derden in ontwerpen of adviezen van Renovation Plus zijn niet toegestaan en kunnen niet leiden tot eigen aanvaarding van aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan door Renovation Plus.

9.4
Renovation Plus is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Renovation Plus in de nakoming van haar verplichtingen. Indien de opdrachtgever van mening is dat Renovation Plus is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en stelt haar in de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.5
Indien Renovation Plus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Renovation Plus beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.6
Renovation Plus is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 10: Overmacht
10.1
Renovation Plus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Renovation Plus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Renovation Plus niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Renovation Plus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Renovation Plus haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3
Renovation Plus kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4
Indien Renovation Plus ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Renovation Plus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5
Noch ingeval van tijdelijke noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1
Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Renovation Plus zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

 1. Alle geschillen - daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en Renovation Plus mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
 2. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Januari 2014